Adatkezelési Szabályzat

A Kubaisalsa Kulturális Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Kubaisalsa Kft. (továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató/Kft.)) az adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi és adatbiztonsági folyamatszabályozást (a továbbiakban: szabályzat) alkotja.
A Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

Adatkezelő adatai
Adatkezelő megnevezése:        Kubaisalsa Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-966796
Adatkezelő székhelye:              1083 Budapest, Práter utca 52. 9. em. 30.
Adatkezelő adószáma:             23464887-1-42
Adatkezelő e-elérhetősége:      info@salsadiabolica.hu
+36 20-937-8013
Adatkezelő képviselője:           Rodek Zsolt, Kárpáti András

A jelen Adatkezelési Szabályzatot a Kft. a www.salsadiabolica.hu weboldal és annak aloldalai /www.salsareg.hu// http://www.kizombamania.hu// http://www.zumbamania.hu/ üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi jogszabályok figyelembe vételével alkotta meg:

 • évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi C. törvény a számvitelről
 • évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
 • információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Fogalmak:
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazásában:

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatmegsemmisítés:az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Felhasználó:az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében adatot szolgáltat az adatkezelő részére (érintett)
 • Online felület:a Kft. által működtetett honlap (https://www.salsadiabolica.hu/)

 

A Honlappal kapcsolatos adatkezelés https://www.salsadiabolica.hu/

Honlap-látogatás
Amennyiben az érintett a honlapra nem regisztrál, vagy nem használja az elérhető szolgáltatásokat, úgy az adatkezelő semmilyen, az érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az érintett személy szerint beazonosítható lenne. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani az érintett számára (regisztráció). Amikor honlapunkat az érintett használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az érintett internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az érintett IP-címe. Ezek az adatok esetleg az érintett azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait a Kft.-n belül mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi előírások betartását. A honlapra látogatással az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítsen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, az érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy adatkezelő a honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlapon látogatási adatok nyomon követése, és a honlap használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
Adatkezelés célja: honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Regisztráció ( www.salsareg.hu )
Személyes adatokat a honlapon történő regisztráció (workshop, tanfolyam, nyári tábor, salsahétvége) során gyűjtünk. Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Kft. weboldalán regisztrálnak, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kft., mint adatkezelő a megadott személyes adataikat a szolgáltatásokkal összefüggésben, visszavonásig az adatkezelés célja szerint kezeljék. Az érintett személyes adatai a Kft.-nél, mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és felelnek velünk szemben. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára az érintett kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre az érintett engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.
Kezelt adatok köre workshopra jelentkezés esetén: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, nem, korosztály (10 éves besorolás)
Kezelt adatok köre tanfolyamra jelentkezés esetén: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, nem, korosztály (10 éves besorolás)
Kezelt adatok köre nyári táborra/salsa7végére jelentkezés esetén: vezetéknév és keresztnév, telefonszám, születési dátum, e-mail cím, nem, születési dátum, számla kiállításához szükséges adat. Opcionálisan megadható adatok: szobatárs neve, gyermekek száma, speciális étkezési igény
Adatkezelés célja: érintettek nyilvántartása és a velük való kapcsolattartás, számviteli kötelezettségek teljesítése, tanfolyamra/workshop/nyári táborra/salsa hétvégére való jelentkezések adminisztrálása és ezen események lebonyolítása.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, Eker. tv. 13/A. –a. Számv. tv. 169.§ (2) bek., Grt. 6. § (5) bek., amennyiben nem ad ilyen hozzájárulást, nem vagyunk kötelesek engedélyezni a részvételt szolgáltatásainkban.
Adatkezelés időtartam: A Kft. az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi (egyes események lezárultáig). Amennyiben regisztrációját törölni kívánja az érintett, azt megteheti az info@salsadiablica.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel.

Táborok/salsa-hétvégék kifizetése
A fizetés előre utalással történik (az érintett saját e-bank fiókjából), illetve készpénzben személyesen. A fizetés kapcsán a Kft. nem kezel személyes adatokat a számlán szereplő (mely számlázási adatokat megadott a regisztráció során az érintett) adatokon kívül. A Kft. számlaigénylés esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni, így a számlával kapcsolatos adatkezelés időtartama 8 év.
Szép Kártyás fizetésre is lehetőség van, ahol az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe (Salsaddict Kft.), aki a szép kártyás fizetések lebonyolításáért felelős.

Facebook –kal kapcsolatos adatkezelés
A Kft. Facebook oldalon megtalálható (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Facebook-kal való kapcsolatot a https://www.salsadiabolica.hu/  oldalon  Facebook logó jelzi, melyre való kattintással a Facebook profilunkra léphet. Ezt követően Facebook tudni fogja, hogy oldalunkat az Ön IP címéről kereste fel. Ha olyankor látogat el oldalunkra, amikor be van jelentkezve Facebook profiljába, akkor a Facebook feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a Facebook akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt. A Facebook nem tájékoztatja az adatkezelőt az összegyűjtött adatokról és azok felhasználásáról, továbbá nem ismeri a Facebook által gyűjtött információk célját sem. A Facebook-kal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül a Facebooktól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.facebook.com/about/privacy/ linken.

Adatfeldolgozó igénybevétele
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el.
A személyes adatokhoz csak a Kft. illetékes munkatársai férnek hozzá, akik mindent megtesznek az adatok biztonságos kezeléséért, az illetéktelen hozzáféréstől megvédésért.
Adattovábbítás:
Complex Net Kft.
Székhely: 9723 Gyöngyösfalu, Petőfi Sándor u. 10.
Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: tárhelyszolgáltató

Könyvelés: Kővirág Bt.
Székhely: 1116 Budapest, Kővirágsor u. 51.
Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

Salsaddict Kft.
Székhely: 1083 Budapest, Práter utca 52. 9. em. 30.
Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: Szépkártyás fizetés lebonyolítása

Facebook csoportok létrehozása, kezelése

Zárt Facebook csoportok használatával segítjük az adott csoportba járók oktatását.
Minden tanfolyamnak  lehet tehát Facebook csoportja, melyet csak és kizárólag a tánciskola tulajdonosai hozhatnak létre.
Adminisztrátorként az adott tanárok lehetnek megtéve és az adott csoportba az adott órára járó diákok csatlakozhatnak!
Ezen Facebook csoport tagjai az órát aktívan látogat diákok, akik a csoportból kitehetők, amennyiben az adott óra aktív látogatása megszűnik!

Az itt publikált órai videó- és hanganyagok nem kerülhetnek nyilvánosságra, az kizárólag az adott csoport, aktív résztvevő tagjainak szól!
A nem Salsa Diabolica tánciskolával kapcsolatos infókat (külsős buli, ws, stb.) csak is a Salsa Diabolicával történt előzetes egyeztetés után tehetők ki!

 

Hírlevél
A hírlevélre feliratkozott érintettek számára a Kft. ingyenes tájékoztatást, hirdetést küldhet elsősorban e-mail útján az saját eseményiről hetente 2 alkalommal az érintett e-mail címére. A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást a Kft. biztosítja.
Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, e-mail cím, név, fel- és leiratkozás, számítógép IP címe.
Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről való leiratkozásig).

Adatbiztonság
Az Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Adatkezelő kijelenti, hogy a megrendelő adatainak – így különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak – védelmét biztosítja. A Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a megrendelő adatai a megrendelőnek felróható bármely okból jutottak harmadik személy tudomására.

Érintettek jogai:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Kft. – bármely oknál fogva – kezeli, a Kft. adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Kft.-hez eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A természetes személynek minősülő megrendelő kérésére a adatkezelő  – a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül – tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (lásd. fentebb). Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségéken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumba kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben a Kft. pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Kft.-t, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

 

 1. Elfeledtetéshez való jog

A személyes adatok jogosultja jogosult a Kft. – től kérni személyes adatainak törlését a Kft. valamennyi nyilvántartásából. A Kft. e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:

 1. a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
 2. a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 3. bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Kft. jogellenesen kezelte;
 4. jogszabályi kötelezettségnél fogva a Kft. köteles a személyes adatok törlésére.

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Kft. -t, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:

 • a személyes adatok jogosultja vitatja a Kft. által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy
 • a Kft. által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
 • az adatkezelés célja megszűnt, és a Kft. nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy
 • a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Kft. a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a Kft. –t, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Kft. elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Kft. általi adatkezelése ellen, amennyiben a Kft. az adatkezelést a Kft. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre. A megrendelő jogosult az adatkezelőnél tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen különösen akkor, ha a személyes adat felhasználása, vagy esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, természetes személynek minősülő megrendelő a döntés közlésétől, illetve a döntése nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi incidens
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:          06- 1-391-1400
Fax:                 06-1-391-1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:       naih.hu

Amennyiben az adatkezeléssel további kérdése van, vagy problémája merül fel, kérjük írjon e-mailt az info@salsadiabolica.hu e-mail címre vagy 1083 Budapest, Práter utca 52. 9. em. 30. postázott levél formájában is felkeresheti a Kft.-t.

 1. május 25.
  Kubaisalsa Kft.